Privacy Policy

Gegevens van de controller

Verantwoordelijke identiteit: Eva María Guerra

Handelsnaam: Evaguerra

KVK: B E 0 6 7 8 . 9 0 9 . 6 3 1

Adres: Dorpsstraat 9800 Deinze (Belgie)

E-mail: info@evaguerra.be

In deze ruimte kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de juridische termen die de relaties definiëren tussen de gebruikers en mijzelf die verantwoordelijk zijn voor deze website. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze termen kent voordat u verder navigeert.

Eva Guerra, verantwoordelijk voor deze website, verbindt zich ertoe de informatie van mijn gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van mijn gebruikers, de wetgeving op de GDPR..

Deze website voldoet dan ook strikt aan de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (LOPD) en het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de LOPD Ontwikkelingsverordening. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RDPR), en aan Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel ( LSSICE of LSSI).

Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina’s, leden van de EvaGuerra-website, inclusief de inhoud en diensten die daarop beschikbaar worden gesteld.

Elke persoon die de website https://evaguerra («gebruiker») bezoekt, stemt ermee in zich te allen tijde te onderwerpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het https: //evaguerra-portaal.

Persoonlijke gegevens die ik verzamel en hoe ik dat doe:

Lees het privacybeleid.

Verplichtingen en verplichtingen van gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin vormt van een commerciële relatie met Eva Guerra. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde te schenden.

Het gebruik van de website is verboden, voor ongeautoriseerde of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

Gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie of wijziging, tenzij u mijn toestemming hebt als rechtmatige eigenaar;

Elke schending van de rechten van de provider of van mij als legitieme eigenaar;

Gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, https://evaguerra, stemt de gebruiker ermee in geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van Evaguerra (Eva Guerra) of derden zou kunnen schaden, of dat het portaal https: // tallereseva.eu beschadigen, uitschakelen of overbelasten of dat het normale gebruik van internet op enigerlei wijze zou verhinderen.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en daarom kan https://evaguerra.be niet garanderen dat er geen malware of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken aan de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, hoewel ik alle nodige middelen en passende veiligheidsmaatregelen heb genomen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Gesponsorde advertenties, gelieerde links en advertenties

Deze website biedt gebruikers gesponsorde inhoud, advertenties en / of gelieerde links.

Onder de aangeboden links is er de mogelijkheid om producten en / of diensten en / of infoproducten te informeren en ernaar te verwijzen. In deze laatste gevallen wordt dit verzoek doorgestuurd naar derden, zoals:

Amazon, https://www.amazon.es/

De informatie die in deze aangesloten links of de geplaatste advertenties wordt weergegeven, wordt door de adverteerders zelf verstrekt, dus Eva Guerra is niet verantwoordelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden of fouten die de advertenties kunnen bevatten, noch garandeert het de ervaring op enigerlei wijze, integriteit of verantwoordelijkheid. van de adverteerders of de kwaliteit van hun producten.

De advertenties blijven op de portal gepubliceerd totdat ze worden verwijderd of opgeschort door de adverteerder of Eva Guerra, die logischerwijs niet verantwoordelijk is voor het feit dat de advertenties, nadat ze zijn uitgeschreven uit hun databases, verder worden geïndexeerd in externe zoekmachines. naar dit portaal.

Elke contractuele of niet-contractuele relatie die de gebruiker aangaat met adverteerders, gelieerde ondernemingen of derden waarmee contact wordt opgenomen via dit portaal, wordt geacht uitsluitend en uitsluitend tot stand te zijn gekomen tussen de gebruiker en de adverteerder en / of derde persoon. De gebruiker weet en accepteert dat https://evaguerra alleen fungeert als een kanaal of advertentiemedium en daarom geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door hun onderhandelingen, gesprekken en / of relaties. contractueel of niet-contractueel met adverteerders of derde natuurlijke of rechtspersonen die via dit portaal worden gecontacteerd.

Veiligheids maatregelen

De persoonlijke gegevens die de gebruiker aan Eva Guerra meedeelt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend in handen is van Eva Guerra, uitgaande van alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie garanderen. daarin in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

De communicatie tussen gebruikers en https://tallereseva.eu maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij protocollen op https, daarom garandeer ik de beste beveiligingsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van gebruikers gegarandeerd is.

Platform voor conflictoplossing

Platform voor conflictoplossing

Ik stel de gebruikers ook het platform voor geschillenbeslechting ter beschikking dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en beschikbaar is via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Intellectuele Eigendomswet, de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, in elk medium en met elk technisch middel, zonder toestemming van Eva Guerra. De gebruiker stemt ermee in om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Evaguerra te respecteren.

De gebruiker weet en accepteert dat de gehele website, die zonder uitputtende tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, ordening en presentatie daarvan) podcast, foto’s, audiovisueel materiaal en afbeeldingen bevat, wordt beschermd door handelsmerken, rechten, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Belgie.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten heeft plaatsgevonden als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op 

internet, moeten zij deze omstandigheid aan Evaguerra melden en daarbij aangeven:

Persoonsgegevens van de belanghebbende houder van de vermeend geschonden rechten, of geven aan met welke vertegenwoordiging hij handelt ingeval de claim wordt ingediend door een derde partij anders dan de belanghebbende.

Wijs op de inhoud die wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en de uitdrukkelijke verklaring waarin de geïnteresseerde partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

Externe links

De pagina’s van de website https://evaguerra bevatten links naar andere eigen websites en inhoud die eigendom is van derden, zoals:

Gereedschap

Middelen

Inhoud van andere blogs

Gelieerde links

Reacties zijn toegestaan ​​op mijn website om de inhoud te verrijken en navraag te doen.

Opmerkingen die geen verband houden met het thema van deze website, waaronder laster, grieven, beledigingen, persoonlijke aanvallen of algemeen gebrek aan respect voor de auteur of andere leden, worden niet geaccepteerd. Deze opmerkingen worden onderdrukt door de webbeheerders.

Opmerkingen die informatie bevatten die duidelijk misleidend of onjuist is, evenals opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals privéwoningen of telefoons, en die in strijd zijn met ons gegevensbeschermingsbeleid, zullen ook worden verwijderd.

Evenzo worden die opmerkingen die alleen zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, worden afgewezen.

Anonieme opmerkingen zijn niet toegestaan, evenals opmerkingen van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Evenmin zullen opmerkingen die proberen een debat te forceren of een standpunt van een andere gebruiker in te nemen, in overweging worden genomen.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

Evaguerra geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website, of zijn diensten en inhoud;

Het ontstaan van kwaadwilligheid, kwaadwillende of schadelijke programma’s in de inhoud;

Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen Evaguerra en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Belgische wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken op Belgisch grondgebied.

Contact

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over het portaal https://evaguerra.be neem dan contact op met info@evaguerra.be