General Policy

Coaching Academy Evaguerra (CAE) is EEN GEREGISTREERDE ENTITEIT NATUURLIJK
PERSOON gevestigd te Deinze en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer      KvK: BE0762.570.943. Het aanbod van Coaching Academy Evaguerra (CAE) bestaat onder meer uit coaching, trainingen, cursussen en workshops.

Op alle door Coaching Academy Evaguerra (CAE) uitgebrachte offertes, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden, (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met CAE zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

Data van workshops of coaching cursussen

In overleg met u of uw organisatie kunnen passende data worden afgesproken in functie van uw wensen en binnen uw moeilijkheden.

Coaching Academy Evaguerra organiseert regelmatig workshops voor verschillende doelgroepen, en in uitlopende thema’s.

Via de website, Facebook, Instagram of de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van aankomende Workshops of evenementen. Echter kan hieraan geen rechten aan verleend worden, het kan altijd afgeweken worden van de opgegeven data t.a.v. overmacht (Corona of andere calamiteiten).

Locatie workshops of coaching trajecten.

Op de afgesproken locatie of in overleg met de klant/organisatie of gepubliceerd door de nieuwsbrief, website en sociale media of op een locatie die in functie van uw wensen past of een locatie door uzelf gekozen. Echter kan hieraan geen rechten aan verleend worden, het kan altijd afgeweken worden van de opgegeven locatie t.a.v. overmacht (Corona of andere calamiteiten). Bij overmacht of andere externe factoren die Coaching Academy Eva Guerra niet in de hand heeft kan de workshop, Live event, Webinar of Masterclass geannuleerd worden en zal u tijdig op de hoogte gebracht worden, minstens 8 dagen op voorhand, tenzij het niet mogelijk is vanwege ernstige overmacht dat op het laatste moment kan voorkomen zoals corona maatregelen, beschadiging, brand van de locatie of andere gebeurtenissen, waardoor de locatie niet meer voorhanden is. CA Eva Guerra verbindt zich ertoe ten alle tijden om uw geld terug te storten vanwege annulering overeenkomst, tenzij anders afgesproken wordt tussen beide partijen. En dat zou kunnen zijn dat de gestorte gelden van de aangekochte tickets op de rekening van CA Eva Guerra blijven staan met het oog op een andere data toch te kunnen deelnemen aan de geplande activiteiten. deze afspraken zullen altijd schriftelijk vastgelegd worden via e-mail.

Prijs: In overleg wordt een prijs afgesproken die de kosten dekt (transport, materialen, snacks, organisatie- en administratiekosten en honoraria Coach Eva Guerra) of de prijzen opgegeven op de website. Echter kan hieraan geen rechten aan verleend worden, het kan altijd afgeweken worden van de opgegeven prijzen en tarieven t.a.v. overmacht (Corona of andere calamiteiten). Elke wijziging of annulering wordt steeds tijdig medegedeeld aan desbetreffende klanten.

Informatie: info@evaguerra.be of tel. België: +32487554744 

1.1 Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Betaling: Na ontvangst van uw verzoek om een Workshop, coaching traject, cursus te willen volgen ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw verzoek. Ook ontvangt u een e-mail met de factuur. Na betaling van het inschrijfgeld of eerste Workshop/sessie wordt u definitief ingeschreven. Voor workshops op locatie of life-coaching of voor ouders en hun kinderen kunt u het bedrag betalen voordat de workshop begint op locatie.

Uw geld terugkrijgen

EU wetgeving omtrent de dienstverlening: als u een dienstverlening dat u in de EU heeft aangekocht, afwijkt van de beschrijving of u bent niet tevreden, moet de dienstverlener het gratis herzien en verbeteren, of u uw geld teruggeven.

U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van online-diensten en van andere aankopen 

van goederen en diensten die u niet in een winkel gedaan heeft (bijv. telefonisch of via een online gesprek). U hoeft daar geen reden voor op te geven.

Weet u niet zeker welke rechten u heeft wanneer u iets koopt in de EU, gebruik dan de consumentenrechtentool.

Binnen 14 dagen na uw annulering moet Coaching Academy u uw geld teruggeven. 

Annulering: U kunt tot 14 dagen na betaling van uw eerste factuur kosteloos annuleren, zonder enige geldige reden op te geven. Daarna ontvangt u 50% restitutie indien u de overeenkomst met Academy Coaching Eva Guerra annuleert binnen de 4 weken met geldige reden. Na 4 weken van ondertekening overeenkomst met Coaching Academy Eva Guerra of en eerste betaling Coachingtraject/Workshop/webinar wordt er geen terugbetaling meer voorzien, tenzij er sprake is van bijzondere calamiteiten, zoals ernstige langdurige ziekte of overlijden, ongeval met nadelige gevolgen waardoor de coachee niet in staat is om de coaching traject of sessies te volgen, oorlog, onoverkomelijke globale of van politieke aard en problemen, zoals natuurrampen en andere ernstige gebeurtenissen waardoor de coaching traject of sessies/webinars niet kunnen doorgaan voor een zeer lange periode, langer dan 1 jaar na ondertekening overeenkomst of eerste Coachingsessie, Workshop, webinar.

Uiteraard wanneer de Coach niet in staat is door één of meerdere redenen hierboven vermeld de overeenkomst na te komen, zal integraal de resterende gelden van het gestort bedrag in overeenstemming met de gevolgde sessies, terug gesstort worden, bijv: heeft men al 3 sessies gevolgd, zullen de gevolgde deze sessies in mindering gebracht worden van de totale som dat Coaching Academy Evaguerra zal terug storten.

Er kan op geen enkel moment bijkomende schadevergoeding gevraagd worden indien de coach niet kan voldoen aan de overeengekomen dienstverlening vanwege de bovenvermelde redenen. Alle afwijkingen en annuleringen, calamiteiten zal steeds tijdig aan de Coachee gecommuniceerd worden.

Opzeggen afspraak: bij de regel is aanbevolen om tijdig de afspraak te annuleren, liefst 7 dagen op voorhand, bij annulering de dag ervoor of dezelfde dag wordt er 50% restitutie gevraagd.

Bij ziekte of andere ernstige calamiteiten (voorlegging ziekteattest verplicht) mag u van deze regel afwijken, mits u dit minimaal 48 voor het evenement of de workshop meldt. Zonder vooraankondiging en afwezigheid wordt een 100% factuur voorgelegd.

Overige voorwaarden hebben betrekking op alle coaching sessies en workshops die u gaat volgen, of heeft gevolgd in deze sessie. Alle communicatie om een ​​workshop of evenement te reserveren of te annuleren, moet via de volgende communicatiekanaal verlopen:

Info@evaguerra.be of tel. België: +32487554744

Er kunnen op geen enkel moment rechten worden ontleend aan enige vorm van publicatie, afbeeldingen of overeenkomsten die een dergelijke dienst ter beschikking stelt.

Coaching Academy Evaguerra kan op geen enkel moment verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit eventuele eigen interpretaties van de cliënt over de geleverde coaching/service. Coaching Academy Evaguerra behoudt zich het recht om de overeenkomst of afspraken met haar cliënten op elk moment eenzijdig te beëindigen omwille van ongeoorloofde uitingen of acties die de klant(en) ondernemen en die een optimale samenwerking in gevaar kunnen brengen of de goede naam van Coaching Academy Evaguerra kunnen schaden. Wilt u de coaching sessie, Workshop of coaching traject annuleren dan is het aangewezen om dit via een e-mail of WhatsApp-melding te communiceren. De annuleringsvoorwaarden beschreven in deze voorwaarden zullen dan ook van toepassing zijn.

We vragen om voorzichtigheid te hanteren met aangekochte en aangeleverde materiaal, cursus, slides, sheets, deze zijn eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van Evaguerra, indien u de aangekochte materiaal toch wilt reproduceren of kopiëren voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik, moet u dit uitdrukkelijk steeds een verzoek 

sturen via e-mail naar Info@evaguerra.be. Auteursrechtelijk materiaal van Evaguerra mag in geen geval worden verspreid, verkocht of gereproduceerd aan derden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gevraagd en verkregen van Evaguerra zoals bovenstaand vermeld.

Beeld- of videomateriaal waar klanten/coachees in vertoond worden kan voor marketingdoeleinden worden toegepast op de website of actuele media en sociale media. Indien u niet wenst dat u vertoond wordt op mijn nieuwsbrieven, website of sociale media moet u dat uitdrukkelijk bekend maken bij goedkeuring overeenkomst en aanvang Workshop, coaching sessie of coaching trajecten, programma’s of cursussen.

Bij elke nieuwe registratie wordt de nieuwsbrief automatisch verzonden, indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u deze via e-mail doorgeven aan Coaching Academy Evaguerra: Info@evaguerra.be of tel. België: +32487554744 

De workshops of coaching sessies die u of uw kind of organisatie bij Coaching Academy Evaguerra volgt, genereren geen toegevoegde waarde aan uw psychische of psychiatrische aandoening en zijn ook niet van therapeutische aarde en kan ook niet als dusdanig geinterpreterd worden.

Coaching Academy Evaguerra is geen psycholoog, psychiater of therapeut en heeft ook niet de bevoegdheid om therapeutische of aanverwante diensten aan te bieden voor curatieve of medicinale doeleinden.

De workshops of sessies die aangeboden worden door Coaching Academy Evaguerra zijn louter informatief en indicatief en heeft tot doel de nodige hulpmiddelen aan te bieden zodat elke coachee doelen kan bereiken of stellen en dat de coachee gepaste communicatie kan toepassen.

Coaching Academy Evaguerra behoudt zich ook het recht om coaches en cliënten door te verwijzen naar een huisarts, psycholoog of psychiater indien zij dit nodig acht, waarbij de coachee uiteraard altijd vrij is om rekening te houden met dit advies of niet. De coachee is ook zelf aansprakelijk en volledig en exclusief verantwoordelijk voor de tools en opdrachten die zij verkregen hebben om mee te werken of niet. Er kan op geen enkel moment aansprakelijkheid worden geclaimd indien niet aan de gewenste resultaten of verwachtingen is voldaan.

Bij het boeken van één of meerdere workshops, webinars, zowel voor volwassenen als voor kinderen, zijn deze voorwaarden ook van toepassing, dat wil zeggen, als je een workshop hebt geboekt, accepteer je ook bovenstaande voorwaarden. In het eerste intake gesprek ontvang je een visitekaart met de naam van de website: evaguerra.be waarop deze voorwaarden beschreven staan. Elke klant, coachee, organisatie of groep die een bepaalde dienst van Evaguerra contracteert of aanneemt, gaat akkoord met de voorwaarden die hierboven op de pagina zijn beschreven.

Geheimhouding

CAE en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

CAE verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever CAE in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.